Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
Thứ 3, ngày 30/07/2013 | 09:45 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa kí quyết định số 2301/QĐ-UBND tỉnh về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Nam) triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá đối trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.
 
Phấn đấu đến năm 2015, 100% các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức, lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn; ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Bên cạnh đó, thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý: Giám đốc Sở và tương đương trở xuống trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh. Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; sửa đổi, bổ sung quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và chính xác; triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với công chức lãnh đạo. Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành. Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.  Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Phấn đấu 100% các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. (nguồn Quyết định số 2301/QĐ-UBND)

 

Thùy Dung

Lượt xem:  2,152

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :