Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2014
Thứ 3, ngày 25/02/2014 | 08:26 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2014 triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

 

Theo đó, lớp dưỡng Công tác cải cách hành chính cấp xã cho 800 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường, thị trấn trong 3 ngày, do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức; Lớp Tin học thực hiện theo Quyết định số 298/QĐ-BNV  ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCC xã sẽ được tổ chức trong 15 ngày cho 40 học viên là cán bộ công chức xã, do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam tổ chức thực hiện. (Quyết định 576/QĐ-UBND)

Thùy Dung

Lượt xem:  2,272

Tin đã đưa