Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 18/06/2018 | 03:45 PM (GMT +7)
Nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với một số nội dung trọng tâm sau:

Các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp bố trí bộ phận hoặc cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc tin học. Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và qua mạng điện tử. Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp làm đầu mới tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật Tiếp cận thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng văn bản hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin. Đồng thời, rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai và thông tin không được công khai; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp, không cung cấp; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra.

Tổ chức có liên quan triển khai số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để truy cập thông tin từ các hệ thống khác nhau.

Trong đó lưu ý, đối với các thông tin đã được tạo ra trước ngày 01/7/2018, thời điểm Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực: Tiến hành số hóa theo quy định của pháp luật về lưu trữ và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đối với các thông tin đã được tạo ra sau ngày 01/7/2018, khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực: Thường xuyên số hóa và ngay sau khi thông tin được tạo ra.

Để triển khai hiệu quả Luật này, UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện, xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Mai Chi

Lượt xem:  945

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :