Lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thứ 3, ngày 10/07/2018 | 03:42 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất chủ trương lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXDTT lồng ghép với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng và Quy hoạch hệ thống bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức lập các Quy hoạch nêu trên. Trình tự, thủ tục, nội dung lập các Quy hoạch thực hiện đúng theo Luật Khoáng sản, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đất đai, các Luật liên quan khác và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật nêu trên.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp thông tin và chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong việc lập quy hoạch hệ thống bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 để lồng ghép vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp, cho Sở Xây dựng để lập quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản VLXDTT theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động kiểm tra, đề xuất Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh; tránh trường hợp bị động chỉ khi doanh nghiệp đề nghị thì địa phương mới đề xuất quy hoạch.

Trong thời gian từ nay đến khi phê duyệt các Quy hoạch nêu trên; những trường hợp phát sinh nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của các địa phương về thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT, các dự án đầu tư phát triển vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng bến bãi ngoài quy hoạch được duyệt thì các địa phương lập hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ sung vào Quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Thúy Hằng

Lượt xem:  135

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.