Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
Thứ 4, ngày 03/10/2018 | 03:08 PM (GMT +7)
Bộ TT&TT vừa ban hành công văn hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trên cơ sở hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 tại công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp và để thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn một trong hai khẩu hiệu sau: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

Nội dung trọng tâm gồm: Về công tác xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật: rà soát, sửa đôi bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tắng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham những cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyên, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vẫn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham những, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam; các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tin về hoạt động cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tỉn trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tỉnh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi những nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Hình thức tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.  

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị và tại địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Pháp chế) trước ngày 20/11/2018.

Thúy Hằng

Lượt xem:  901

Tin đã đưa
Xem theo ngày :