Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thứ 5, ngày 04/10/2018 | 03:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Khẩn trương kiện toàn, nâng cấp trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các tiêu chí yêu cầu của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ; xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình: bố trí, kiện toàn cán bộ làm công tác đầu mối cung cấp thông tin theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin (dưới hình thức văn bản cá biệt) để các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, thực hiện thống nhất trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý để thực hiện việc cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật; chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện theo đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về quyền tiếp cận thông tin để người dân biết và thực hiện quyền của mình; chú trọng tập huấn, trang bị kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước làm đầu mối cung cấp thông tin.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, qua cơ chế theo dõi tìn hình thi hành pháp luật để kịp thời kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin.

Thúy Hằng

Lượt xem:  438

Tin đã đưa
Xem theo ngày :