uct
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
Thứ 5, ngày 04/10/2018 | 04:04 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2855/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Mục đích kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Nghị định số 61); Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Nội dung Kế hoạch gồm: Xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61; Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61 và Kế hoạch này.
 
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61 và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công. Phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.
 
Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND  cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hằng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định 61 và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa theo Quy trình bốn bước tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả  đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo tối thiểu 60% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đảm bảo tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.
 
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thùy Dung

Lượt xem:  299

Tin đã đưa
Xem theo ngày :