uct
Quý III, công tác kiểm soát TTHC đạt nhiều kết quả tích cực
Quý III, công tác kiểm soát TTHC đạt nhiều kết quả tích cực
Thứ 4, ngày 10/10/2018 | 09:06 AM (GMT +7)
Theo báo cáo của UBND tỉnh cho biết, công tác kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong quý III năm 2018 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về công bố, công khai TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh rà soát tổng thể, tham mưu UBND tỉnh công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở cả 03 cấp: Tỉnh, huyện, xã. Trong Quý III, UBND tỉnh đã ban hành 06 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý đối với các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra; Giáo dục và Đào tạo; Công thương. Việc thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC của các sở, ban, ngành đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng chất lượng trình công bố.

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh đã tập trung rà soát, đề xuất tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai; nông nghiệp nông thôn; người có công; hộ tịch từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Trên cơ sở kết quả rà soát, ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2870/QĐ-UBND phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể: Cắt giảm thời gian giải quyết đối với 28 TTHC; ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết đối với 06 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị Bộ, ngành Trung ương bãi bỏ 03 TTHC.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp, ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết TTHC; ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6308/KH-UBND về rà soát TTHC, thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Tính đến nay, đã có 661/1.258 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành được thực hiện theo quy trình 04 bước (gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, đạt tỷ lệ khoảng 53%. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành giải quyết đối với 20 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong Quý III năm 2018 từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã là 92.924 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 90.745 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 2.179 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã, cụ thể: Số hồ sơ đã giải quyết là 89.033 hồ sơ (trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 86.847 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98%; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 2.186 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2%); số hồ sơ đang giải quyết là 3.891 hồ sơ

Về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018, cụ thể: Đã tiến hành kiểm tra đối với 05 Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 07 UBND cấp huyện và 02 UBND cấp xã đối với mỗi huyện.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong Quý III đã đạt được mục tiêu, tiến độ đề ra theo Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh), tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cải cách TTHC trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa có kinh nghiệm; bên cạnh đó, do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc thực hiện công bố TTHC còn gặp một số khó khăn do nhiều TTHC đã có sự thay đổi, bổ sung, cần thống kê, công bố lại để đảm bảo chính xác nhưng các Bộ, ngành Trung ương vẫn chưa có quyết định công bố nên địa phương không có cơ sở để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố TTHC tại địa phương; chưa huy động được đông đảo sự tham gia của người dân vào công tác kiểm soát TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong việc góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và thực hiện quy định hành chính chưa được phát huy cao...

Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đảm bảo việc công bố TTHC được thực hiện kịp thời và có chất lượng; cập nhật đầy đủ TTHC được công bố vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia theo quy định; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc niêm yết công khai TTHC đã được công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của các sở, ban, ngành và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; đảm bảo tiếp nhận đầy đủ và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; thực thi phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính....

Thùy Dung

Lượt xem:  212

Tin đã đưa
Xem theo ngày :