UBND tỉnh họp đánh giá Chỉ số CCHC 9 tháng đầu năm 2018
Chủ nhật, ngày 21/10/2018 | 09:29 PM (GMT +7)
Chiều 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp về đánh giá Chỉ số CCHC và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh buổi họp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát. Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2018, các sở được phân công chủ trì theo từng lĩnh vực đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch làm cơ sở triển khai đồng bộ, đảm bảo mục tiêu chung đề ra và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Trên lĩnh vực hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách, 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 9 văn bản QPPL, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đến nay UBND tỉnh đã ban hành 05 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực: nông nghiệp nông thôn; đất đai; người có công; hộ tịch; công thương. Ban hành 10 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý đối với các lĩnh vực: Xây dựng; Thanh tra; Công thương; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ và Ban Dân tộc. Nhờ thực hiện cải cách mạnh mẽ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh nên công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố, tỷ lệ số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn chiếm tỷ lệ cao (cấp tỉnh 98%, cấp huyện 97%, cấp xã trên 98%).

Về lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các đơn vị  từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông quốc gia; đã triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử cho 09/18 huyện, thị xã, thành phố; đã cấu hình và cung cấp 519 DVC trực tuyến mức độ 3 và 71 DVC trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến. Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến 9 tháng đầu năm 2018 là 5282 hồ sơ. Một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực theo kế hoạch năm 2018, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cảnh hưởng đến Chỉ số PAR INDEX 2018. Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC, tuy nhiên việc triển khai tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả. Một số chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính chưa được một số đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc như: thực hiện thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, công bố đầy đủ Danh mục TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã.v.v…

Nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018, tại cuộc họp đã đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động trong tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai mạnh mẽ công tác ứng dụng CNTT, phục vụ CCHC; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, kết quả cải cách hành chính của tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp …

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các Sở, ngành, địa phương của tỉnh cần phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, có giải pháp cụ thể để khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác CCHC, phấn đấu cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện kết nối liên thông 3 cấp phần mềm quản lý văn bản để gửi nhận văn bản điện tử thay thế văn bản giấy, triển khai có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, DVC trực tuyến mức độ 3,4, cũng như sớm xây dựng và triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia như dân cư, y tế trên địa bàn tỉnh.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  315

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.