Núi Thành: Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
Thứ 6, ngày 09/11/2018 | 02:34 PM (GMT +7)
Huyện Núi Thành là địa phương nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Nam, có diện tích tự nhiên là 555,83 Km2, dân số 145.048 người, gồm 17 xã, thị trấn; trong đó có 5 xã biên giới biển, với chiều dài bờ biển hơn 37km, gồm: Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa. Đây là địa bàn có vị trí chiến lư¬ợc quan trọng về kinh tế, an ninh và quốc phòng; địa bàn nằm trong vùng trọng điểm của Khu kinh tế mở Chu Lai, có cửa biển An Hòa, Cửa Lở, cảng biển Chu Lai, cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, là cửa ngõ giao thương với nhiều tỉnh, thành phố trong nước và các nước trên thế giới. Hiện nay, có 02 Đồn biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới lãnh thổ trên địa bàn là Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, phụ trách địa bàn các xã Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa và Đồn Biên phòng Tam Thanh, phụ trách địa bàn các xã Tam Tiến và Tam Hòa.

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp trong huyện, việc thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn huyện Núi Thành đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong công lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện hợp đồng tác chiến, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và giúp đỡ lẫn nhau thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 16/QĐ-HĐBT, ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về “Ngày biên phòng toàn dân”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 08/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới”. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị tổ chức phát động và duy trì thực hiện có nề nếp, hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”. Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, quy chế phối hợp với các đơn vị biên phòng và tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo". Hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Bên cạnh đó, huyện Núi Thành cũng thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới như: Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản... các Nghị định 30, 130, 34, 71 của Chính phủ; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 10/02/2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường công tác bảo vệ biên giới, biển đảo trong tình hình mới” và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 08/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới”

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện nói chung, trên địa bàn các xã ven biển nói riêng trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo ngày càng được nâng cao. Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như "Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Phong trào tự quản bến bãi, tàu thuyền an toàn, giữ gìn ANTT thôn, xóm", Cuộc vận động " Ngày Biên phòng toàn dân”.

Xác định công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong giai đoạn 2009 -2019, huyện Núi Thành thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn chủ động nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta của tàu thuyền nước ngoài. Phối hợp với BĐBP tỉnh tổ chức tốt đợt diễn tập thực nghiệm huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo NĐ30 của Chính phủ. Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam, các đơn vị lực lượng đứng chân trên địa bàn duy trì tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ, hàng tháng tổ chức giao ban, trao đổi, thông báo tình hình, tổ chức tuần tra và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chú trọng diễn tập cơ chế phòng thủ với địa phương đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống, giữ vững ANCT - TTATXH ở khu vực biên giới gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị Biên phòng phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã biển phát động và triển khai đến 100% các hộ gia đình ký kết tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh thôn, xóm; triển khai các mô hình bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo có hiệu quả như Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn, nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết sản xuất trên biển, tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới.. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các Đồn biên phòng, các lực lượng trên địa bàn đã phát hiện, đấu tranh xử lý 340 vụ/821 đối t­ượng, xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng; lập hồ sơ ban đầu chuyển cơ quan chức năng thụ lý điều tra giải quyết theo thẩm quyền 62 vụ/125 đối t­ượng.

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh đạo Huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, duy tu, xây dựng mới hầm hào, công sự, cụm công trình phòng thủ chiến đấu dọc tuyến biển trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo triển khai các dự án kinh tế, xã hội ở ven biển, hải đảo đảm bảo yêu cầu kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Huy động tốt các nguồn lực từ phía sau cho biên giới, hải đảo, động viên nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội thường xuyên có các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng và kinh tế trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, Huyện cũng đã tích cực chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền, mặt trận các xã phối hợp với lực lượng biên phòng xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội. Gắn việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới biển đảo với đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng “Điểm sáng văn hoá” ở các Đồn biên phòng, xây dựng thôn, dòng tộc, gia đình văn hóa... Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực quan tâm, tham gia xây dựng BĐBP ngày càng vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khi cần thiết, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân vững chắc. Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người trực tiếp và người được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển. Hàng năm, các địa phương chủ động dành ngân sách thích đáng bảo đảm cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển.

Qua 10 năm, giai đoạn 2009 - 2019 tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 16 của Hội đồng Bộ trưởng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, về nhiệm vụ củng cố, xây dựng tuyến biên phòng biên giới biển được nâng lên; các nội dung thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã được các cấp ủy, chính quyền các xã biên giới biển đưa vào nghị quyết, kế hoạch hàng năm để lãnh đạo thực hiện. Sự phối hợp giữa các lực lượng biên phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển ngày càng đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Mai Chi

Lượt xem:  369

Tin đã đưa