Triển khai thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC
Thứ hai, ngày 12/11/2018 | 09:42 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình và tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế; Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; …

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời cập nhật, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thực hiện ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh; đồng thời, hoàn chỉnh bộ phận cấu thành thủ tục hành chính để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn; hoặc có quy trình nghiệp vụ tương đồng, có thể triển khai đồng thời cùng với dịch vụ công khác. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Đồng thời, tham mưu xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, có thể khai thác được trên thiết bị di động; đảm bảo đến cuối năm 2019 có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tổ chức kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công do Bộ, ngành Trung ương xây dựng.

Thùy Dung

Lượt xem:  215

Tin đã đưa