uct
Triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 09:56 AM (GMT +7)
UBND tỉnh Quảng Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Mục đích kế hoạch nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền.

Theo kế hoạch, các nội dung giám sát, gồm: Giám sát việc ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; việc tổ chức sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức, người lao động về phát huy vai trò của nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và kế hoạch, chương trình thực hiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân dân các cấp.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân gửi tới Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố qua Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, của các Sở, Ban, Ngành, địa phương và hệ thống phương tiện thông tin đại chúng qua gửi văn bản trực tiếp, đối thoại tiếp xúc trực tiếp để tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo quy định.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  292

Tin đã đưa