Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 09:36 AM (GMT +7)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, đề nghị khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBNDtỉnh.

Thành lập hoặc kiện toàn lại tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa, lưu ý có sự tham gia của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn cao để có thể thực hiện được việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; hướng tới thực hiện toàn bộ quy trình này tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.

Tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn; công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giao cho cơ quan cấp dưới tiếp nhận hộ.

Có giải pháp đẩy nhanh việc triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo chỉ tiêu được giao tại Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã (các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn) và theo dõi, tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật và kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý khi Bộ, ngành Trung ương ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính; hoàn chỉnh các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định công bố.

Thùy Dung

Lượt xem:  452

Tin đã đưa
Xem theo ngày :