Thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam
Thứ 5, ngày 22/11/2018 | 09:11 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3491 /QÐ-UBND thành 3491 /QÐ-UBND thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng giao cho Chánh Thanh tra tỉnh đảm nhận; Phó Chủ tịch thường trực: Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Phó Chủ tịch: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các Ủy viên Hội đồng tư vấn: Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng; đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tham gia Ủy viên Hội đồng tư vấn.

Thanh tra tỉnh là cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn. Chủ tịch Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn và quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn. Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, chưa có sự thống nhất về quan điểm giải quyết vụ việc giữa các cơ quan có liên quan và các vụ việc khiếu nại khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng tư vấn có quyền trưng tập một số công chức từ các cơ quan có tham gia thành viên Hội đồng tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vụ việc được tư vấn tham gia giúp việc cho Hội đồng tư vấn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên có trách nhiệm cử nhân sự đúng thành phần để tham gia xuyên suốt các hoạt động của Hội đồng tư vấn; thông báo bằng văn bản khi có sự thay đổi nhân sự cho Thanh tra tỉnh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia Hội đồng tư vấn.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách thành viên tham gia Hội đồng tư vấn báo cáo UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi.

Mai Chi

Lượt xem:  540

Tin đã đưa
Xem theo ngày :