Đẩy mạnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước
Thứ 3, ngày 27/11/2018 | 03:43 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước.

Trong đó, yêu cầu Sở Tài chính và UBND cấp huyện rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế về công khai ngân sách theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 14079/BTC-NSNN ngày 14/11/2018. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định về nội dung, hình thức, thời điểm công khai và cập nhật ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; theo dõi, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định, có cơ chế khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân đối với quá trình lập dự toán, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai ngân sách của đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018  của Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3879/UBND-KTTH ngày 26/7/2017, Công văn số 1816/UBND-KTTH ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh; trong đó lưu ý từ nay đến hết năm 2018 phải thực hiện công khai các nội dung: (i) Số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND, (ii) Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đã được HĐND quyết định hoặc cấp thẩm quyền giao./.

Thùy Dung

Lượt xem:  384

Tin đã đưa
Xem theo ngày :