Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ 5, ngày 29/11/2018 | 09:13 AM (GMT +7)
Để tổ chức thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 29/11/2018 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu trực tiếp cho Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Đồng thời, làm đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cung cấp; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra theo đúng quy định; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các công việc theo yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, có văn bản đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND cấp huyện và Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, quý II năm 2019. Có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình Tổng điều tra, đặc biệt là các địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo đúng phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quy định, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ. Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó cần chú ý những địa bàn phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các Sở, Ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt các công việc được phân công theo Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện cung cấp bản đồ các xã, phường, thị trấn cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp để làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm Điều tra viên, Tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê hộ và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Thùy Dung

Lượt xem:  627

Tin đã đưa
Xem theo ngày :