Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố
Thứ 5, ngày 29/11/2018 | 09:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, trực thuộc Sở Y tế.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc sáp nhập hoàn thành trước ngày 31/12/2018 để Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau khi sáp nhập) đi vào hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 01/01/2019. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau khi sáp nhập) theo đúng quy định hiện hành; trong đó, quy định rõ 2 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của các Trung tâm để đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sắp xếp, bố trí, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tại các Trung tâm theo quy định hiện hành.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,086

Tin đã đưa
Xem theo ngày :