Thành lập Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
Thứ hai, ngày 03/12/2018 | 03:18 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3565/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Da liễu Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Da liễu Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Y tế và sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam thực hiện theo quy định tại Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định hiện hành.

Về cơ cấu, tổ chức bộ máy, Bệnh viện có giám đốc, không quá 02 phó giám đốc, các phòng, khoa chức năng và các tổ chức khác theo quy định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khách đối với giám đốc, phó giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

Giám đốc Bệnh viện Da liễu quyết định việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa chức năng và các tổ chức khác thuộc Bệnh viện dựa trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện do Giám đốc Sở Y tế ban hành.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và Đề án xác định vị trí việc làm của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam được phê duyệt, Giám đốc Sở Y tế phân bổ biên chế, số lượng người làm việc tại Bệnh viện trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc đươc cấp có thẩm quyền giao cho Sở Y tế. việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, lao động của Bệnh viện thực hiện theo quy định của nhà nước.

Thúy Hằng

Lượt xem:  668

Tin đã đưa
Xem theo ngày :