uct
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh chủ chốt thuộc HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh chủ chốt thuộc HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
Thứ 4, ngày 05/12/2018 | 09:27 AM (GMT +7)
Sáng nay 5/12, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa IX tiến hành đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.

Mở đầu phiên họp, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Viễn – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghỉ hưu theo chế độ, và các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu thống nhất (đạt 100 số phiếu đồng ý) bầu bổ sung ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh​​ ủy viên UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, 53/58 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện đánh giá tín nhiệm đối với 27 chức danh chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà nước của địa phương do HĐN​​D bầu gồm các chức danh thuộc HĐND tỉnh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và các chức danh thuộc UBND tỉnh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh.​

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Đây là một hình thức giám sát của HĐND theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Kết quả này sẽ là thước đo giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, làm tốt hơn vai trò, chức trách đối với nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho bộ máy tổ chức chính quyền tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đồng thời làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh chủ chốt thuộc HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

49

Phiếu

(chiếm

84,48%

tổng số đại biểu HĐND)

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

4

Phiếu

(chiếm

6,90%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

tổng số đại biểu HĐND).

 

2. Ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

51

Phiếu

(chiếm

87,93%

tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

2

Phiếu

(chiếm

3,45%

tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

44

Phiếu

(chiếm

75,86%

tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

9

Phiếu

(chiếm

15,52%

tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

tổng số đại biểu HĐND).

 

4. Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

49

Phiếu

(chiếm

84,48%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

4

Phiếu

(chiếm

6,90%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

5. Bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

45

Phiếu

(chiếm

77,59%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

8

Phiếu

(chiếm

13,79%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

40

Phiếu

(chiếm

68,97%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

11

Phiếu

(chiếm

18,97%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

2

Phiếu

(chiếm

3,45%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

7. Bà Trần Thi Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

42

Phiếu

(chiếm

72,41%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

10

Phiếu

(chiếm

17,24%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

1

Phiếu

(chiếm

1,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

8. Ông Lê Quang Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

43

Phiếu

(chiếm

74,14%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

9

Phiếu

(chiếm

15,52%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

1

Phiếu

(chiếm

1,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

9. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

48

Phiếu

(chiếm

82,76%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

5

Phiếu

(chiếm

8,62%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

10. Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

45

Phiếu

(chiếm

77,59%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

8

Phiếu

(chiếm

13,79%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

48

Phiếu

(chiếm

82,76%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

5

Phiếu

(chiếm

8,62%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

12. Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

41

Phiếu

(chiếm

70,69%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

11

Phiếu

(chiếm

18,97%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

1

Phiếu

(chiếm

1,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ÔngTrần Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

52

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

1

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

42

Phiếu

(chiếm

72,41%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

9

Phiếu

(chiếm

15,52%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

1

Phiếu

(chiếm

1,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ông Phan Văn Chín, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

45

Phiếu

(chiếm

77,59%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

8

Phiếu

(chiếm

13,79%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ông Huỳnh Tấn Đức, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

51

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

2

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

23

Phiếu

(chiếm

39,66%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

24

Phiếu

(chiếm

41,38%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

4

Phiếu

(chiếm

6,90%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ông Nguyễn Văn Hai, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

32

Phiếu

(chiếm

55,17%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

19

Phiếu

(chiếm

32,76%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

2

Phiếu

(chiếm

3,45%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

38

Phiếu

(chiếm

65,52%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

13

Phiếu

(chiếm

22,41%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

2

Phiếu

(chiếm

3,45%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ông Nguyễn Viết Lợi, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

37

Phiếu

(chiếm

63,79%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

16

Phiếu

(chiếm

27,59%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ông Đặng Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

52

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

1

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

37

Phiếu

(chiếm

63,79%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

15

Phiếu

(chiếm

25,86%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

0

Phiếu

(chiếm

0,00%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ông Nguyễn Phú, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

26

Phiếu

(chiếm

44,83%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

26

Phiếu

(chiếm

44,83%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

1

Phiếu

(chiếm

1,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Ông Phạm Hồng Quảng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

26

Phiếu

(chiếm

44,83%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

25

Phiếu

(chiếm

43,10%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

2

Phiếu

(chiếm

3,45%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ông Hà Thanh Quốc, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

24

Phiếu

(chiếm

41,38%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

26

Phiếu

(chiếm

44,83%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

3

Phiếu

(chiếm

5,17%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Ông Lê Văn Sinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

35

Phiếu

(chiếm

60,34%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

17

Phiếu

(chiếm

29,31%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

1

Phiếu

(chiếm

1,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ông Nguyễn Quang Thử, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

30

Phiếu

(chiếm

51,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

20

Phiếu

(chiếm

34,48%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

3

Phiếu

(chiếm

5,17%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

25. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

18

Phiếu

(chiếm

31,03%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

30

Phiếu

(chiếm

51,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

5

Phiếu

(chiếm

8,62%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ông Phạm Viết Tích, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

30

Phiếu

(chiếm

51,72%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

19

Phiếu

(chiếm

32,76%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

4

Phiếu

(chiếm

6,90%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ông Huỳnh Tấn Triều, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 + Số phiếu hợp lệ:

53

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu không hợp lệ:

0

 

 

 

 

 

 

 + Số phiếu tín nhiệm cao:

20

Phiếu

(chiếm

34,48%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm:

27

Phiếu

(chiếm

46,55%

 tổng số đại biểu HĐND).

 

 + Số phiếu tín nhiệm thấp:

6

Phiếu

(chiếm

10,34%

 tổng số đại biểu HĐND).

 


 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  678

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.