Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
Thứ 6, ngày 07/12/2018 | 09:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, kinh doanh bất động sản, hoạt động XDCB vãng lai, vận tải hàng hóa; phấn đấu giảm nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu NSNN trên địa bàn; đôn đốc thu nộp NSNN các khoản theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều hành ngân sách bám sát tiến độ thu và dự toán được giao; định kỳ hằng quý đánh giá tiến độ thu, dự báo khả năng thu NSNN để chủ động điều hành chi ngân sách theo quy định. Trong trường hợp thu không đạt dự toán thì phải cắt giảm, giãn nhiệm vụ chi tương ứng.

Về quản lý chi ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hạn chế ứng trước dự toán chi ngân sách nhà nước, giảm chi chuyển nguồn sang năm sau. Kịp thời giải quyết tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội phát sinh, chế độ đối với người có công, người lao động; chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian.

Các địa phương còn nợ tạm ứng ngân sách tỉnh chủ động bố trí kinh phí để hoàn trả theo thời gian quy định. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6022/UBND-KTTH ngày 23/10/2018 và các văn bản liên quan. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong trường hợp cần thiết. Sau ngày 15/11/2018, UBND tỉnh và UBND cấp huyện không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước);...

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết quy định việc phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và thiết bị chuyên dùng khác theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ;…

Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành, địa phương chấp hành nghiêm quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), bảo đảm giá trị tài sản thanh toán sát giá thị trường, đúng quy định của pháp luật, chống thất thoát tài sản công.

Các địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về quyết toán ngân sách nhà nước, yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định. Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Không để xảy ra tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN đã hoàn thành, nhưng chậm lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công. Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi NSNN thuộc trách nhiệm được giao quản lý. Trường hợp các đơn vị, địa phương nào không chấp hành chế độ báo cáo kết quả xử lý kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán hoặc tiến độ xử lý sai phạm chậm, Sở Tài chính tạm dừng cấp kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các đơn vị, địa phương thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Công văn số 6888/UBND-KTTH ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh.

Thùy Dung

Lượt xem:  268

Tin đã đưa
Xem theo ngày :