Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Thứ 4, ngày 02/01/2019 | 04:05 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2019 là năm nước rút, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể trong toàn tỉnh tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra trong năm 2019, trên cơ sở đó cần tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện 03 phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động: “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2019 để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 theo Kết luận số 37-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Chú trọng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án, đề án trọng điểm của tỉnh; tăng cường quản lý hiện trạng, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4,… nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm việc làm mới, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động.

Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tập trung nguồn vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tạo động lực phát triển; thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới, trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các tuyến đường huyện, giao thông nông thôn, tập trung xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất.

Tập trung thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chú trọng thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em và các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động thông tin, tuyên truyền; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phản bác thông tin sai lệch; phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục, thể thao.

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng, đẩy nhanh việc giải quyết các trường hợp tồn đọng về công nhận người có công, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, an sinh xã hội có hiệu quả, bền vững. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

Chú trọng thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xác lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động triển khai các biện pháp ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 332-KL/TU ngày 14/11/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Tổ chức thực hiện đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ. Tổ chức thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính; hoàn thành đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp.

Tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp công dân ở các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra.

Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành trong hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Thùy Dung

Lượt xem:  3,407

Tin đã đưa
Xem theo ngày :