Thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam
Thứ 7, ngày 05/01/2019 | 09:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam (được thành lập tại Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh), trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện thực hiện theo quy định tại Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định hiện hành. Trụ sở của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam theo đúng quy định hiện hành; trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để đơn vị đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Thùy Dung

Lượt xem:  782

Tin đã đưa
Xem theo ngày :