Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Thứ 4, ngày 16/01/2019 | 02:10 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này nhằm đánh giá toàn diện, khách quan, chính xác kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; làm cơ sở để xem  xét biểu dương, khen thưởng và xử lý, chấn chỉnh các hạn chế, vi phạmtrong công tác cải cách hành chính. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầucác cơ quan, đơn vị, địa phương vàcán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện  công tác  cải cách hành chính.

Việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện  công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo chính xác, thực chất, khách quan, minh bạchvà công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng. Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính phản ánh thực chất hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung và tiêu chí đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Tác động của cải cách hành chính.

Việc đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính được thực hiện định kỳ hằng năm. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn cấp huyện; các chi cục và tổ chức tương đương trực thuộc các  Sở, Ban, ngành;  các đơn vị trực thuộc các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh căn cứ quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên trực tiếp để tự đánh giá, xếp hạng và gửi hồ sơ cho  cơ quan cấp trên trực tiếp chậm nhất ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng của cơ quan cấp dưới, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng của cơ quan, đơn vị mình.

Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, Ủy ban nhân   dân các huyện, thị xã, thành phốtự đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15 tháng  01năm sau liền kề.

Việc tự đánh giá, xếp hạng của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố có  thể tiến  hành đồng thời với quá trình tự đánh giá, xếp hạng của các cơ quan cấp dưới.

Hội đồng thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xếp hạng trước ngày 25 tháng 02 năm sau liền kề.

Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính mà mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được, thực hiện việc xếp hạng kết quả cải cách hành chính hằng năm như sau:

Cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp hạng tốt: Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 85% đến 100%.

Cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp hạng khá: Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 75% đến dưới 85%.

Cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp hạng trung bình: Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 60% đến dưới 75%.

Cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp hạng yếu: Chỉ số cải cách hành chính thấp hơn 60%.

Cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị thẩm định sau thời hạn quy định tại Điều 5 Quy chế này nhưng chưa quá 05 ngày thì cứ mỗi ngày bị trừ 01 điểm. Cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi hồ sơ đề nghị thẩm định hoặc gửi hồ sơ trễ hạn quá 05 ngày thì xếp hạng yếu.

Ngày gửi hồ sơ được xác nhận là ngày cơ quan  cấp trên trực tiếp hoặc  Sở Nội vụ nhận được văn bản đến. Nếu ngày kết  thúc thời hạn  là ngày nghỉ thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Hồ sơ đề nghị thẩm định được gửi đồng thời bằng văn bản giấyvà văn bản điện tử.

Thúy Hằng

Lượt xem:  286

Tin đã đưa
Xem theo ngày :