Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019
Thứ 6, ngày 18/01/2019 | 09:19 AM (GMT +7)
Nhằm tăng cường việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 370/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019 phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bao gồm: truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thời gian thực hiện từ Quý I đến Quý IV. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định./.

LV

Lượt xem:  331

Tin đã đưa
Xem theo ngày :