Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, ngày 25/03/2019 | 02:46 PM (GMT +7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh vừa chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo Đề án về "Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025" trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Đề án về "Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025" quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; phát triển quyền sở hữu công nghiệp và hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ; chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới; phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế, giai đoạn 2019-2025.

Đề án nhằm khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói riêng; nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc cải tiến, đổi mới công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng; làm cho KH&CN thực sự là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc xã hội hóa, thu hút sự tham gia đầu tư của toàn xã hội cho các hoạt động KH&CN.

Đề án này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý và thực hiện các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; phát triển quyền sở hữu công nghiệp và hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ; chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới; phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án này.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý dự thảo Đề án cần phân tích, đánh giá làm rõ sự cần thiết xây dựng đề án; sửa một số câu từ, bố cục Đề án; nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ của Đề án phải gắn liền với nhau;…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung, hoàn chỉnh Đề án để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

 

LC

Lượt xem:  244

Tin đã đưa