Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ 6, ngày 03/05/2019 | 09:26 AM (GMT +7)
Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm các quy định của Đảng và Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/4/2019 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng; phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng; tiêu chuẩn, định mức; việc công khai tài sản công,... tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù họp với yêu cầu nhiệm vụ; thu hồi tài sản sử dụng sai đối tượng, mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát. Khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, để sớm áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật; chấm dứt sử dụng tài sản công cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm đúng quy định.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Bí thư các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện việc rà soát lại toàn bộ tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình, đối chiếu với các quy định hiện hành để có giải pháp khắc phục những tồn tại, sai phạm, nâng cao hiệu quả sử dụng và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm, lãng phí trong việc đầu tư, xây dựng, mua sắm, sử dụng tài sản công.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TƯ, ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác quản ỉỷ, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đất đai. Tăng cưòng công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý việc dùng diện tích trụ sở, đất đai vào mục đích kinh doanh trái quy định; kiểm soát chặt chẽ việc giaò đất để thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án khai thác quỹ đất, dự án BT, ppp... đảm bảo hiệu quả, không làm thất thoát ngân sách Nhà nước. Thực hiện nghiêm việc đấu giá để giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện xác định và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Tập trung kiểm tra, rà soát và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Các huyện, thị, thành ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan, Báo Quảng Nam tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện hoàn thành dứt diêm trong năm 2019 việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà đơn vị sử dụng theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26/12/2017 của Chính phủ; đồng thời, kiểm tra, rà soát và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các huyện, thị, thành ủy và các cơ quan, đơn vị (số thửa, diện tích, quá trình biến động, hồ sơ pháp lý, việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, cho thuê quyền sử dụng đất,... từ năm 1997 đến nay) trước ngày 30/8/2019 để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đưa nội dung này vào chuông trình, kế hoạch giám sát hằng năm để giám sát việc triển khai thực hiện. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Thùy Dung

Lượt xem:  565

Tin đã đưa
Xem theo ngày :