Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các đơn vị
Thứ 4, ngày 08/05/2019 | 09:50 AM (GMT +7)
Ngày 2/5, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp có thu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 850/TTg-ĐMDN ngày 24/5/2016, rà soát các đơn vị sự nghiệp có thu đủ điều kiện chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ để lập đề án trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu và theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các Sở, Ban, ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai; hướng dẫn các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định và tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa và giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai của các đơn vị đã cổ phần hóa theo quy định.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, quyết toán các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND thành phố Tam Kỳ (cơ quan được ủy quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước) chịu trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước và Công ty cổ phần thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai) theo dõi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thị Xã Điện Bàn, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện cổ phần hóa theo đúng lộ trình và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo: số 41/TB-UBND ngày 30/01/2019, số 128/TB-UBND ngày 19/4/2019 và Công văn số 908/UBND-KTTH ngày 22/02/2019 về việc khẩn trương thực hiện các bước cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm tư vấn Xây dựng thị xã Điện Bàn, Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam, Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam và Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam khẩn trương thực hiện các bước theo quy định và chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa để giải quyết các vướng mắc, tồn tại (nếu có) trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện các chính sách đối với người lao động khi thực hiện cổ phần hóa, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính đề xuất thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020 theo đúng quy định (nếu có).

UBND thành phố Tam Kỳ và Ban Quản lý chợ thành phố Tam Kỳ hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty cổ phần./.

LC

Lượt xem:  1,165

Tin đã đưa