Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Thứ 3, ngày 14/05/2019 | 02:14 PM (GMT +7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quy định số 1224-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp.

Quy định gồm có 08 điều, mỗi điều quy định cụ thể những nội dung về thực hiện trách nhiệm nêu gương. 

Trong đó, Điều 01 quy định cụ thể các nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và quy định nêu gương của ngành cấp trên, của cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương.

Điều 02 quy định các nội dung phải gương mẫu đi đầu thực hiện của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp. Điều 03 quy định những nội dung các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống. Điều 4 quy định việc đăng ký, báo cáo nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương. Điều 5 quy định giám sát việc nêu gương. Điều 6 quy định đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương. Điều 7 quy định về kiểm tra, thi đua và khen thưởng. Điều 8 quy định về tổ chức thực hiện, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung trong quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo cấp ủy cấp trên.

Hằng năm, căn cứ quy định này và định hướng nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương (theo mẫu đính kèm), gửi chi bộ nơi sinh hoạt hoạc cơ quan nơi công tác trước ngày 20.1 hằng năm; đồng thời phải báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác (đối với cán bộ không là đảng viên) để được góp ý, giúp đỡ và giám sát việc thực hiện.

Vào dịp kiểm điểm cuối năm, mỗi cán bộ và đảng viên rà soát, bổ sung các nội dung đăng ký nêu gương cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và yêu cầu khắc phục các hạn chế, yếu kém của năm truớc.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,873

Tin đã đưa
Xem theo ngày :