MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành: Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024
Thứ 3, ngày 14/05/2019 | 03:39 PM (GMT +7)
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ đến.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Theo đó, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong hệ thống Mặt trận các cấp; tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao năng lực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Núi Thành.

Cụ thể, phấn đấu đạt 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp xây dựng chuyên mục phát thanh ‘‘Đại đoàn kết’’ cấp xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao chất lượng việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp và Mặt trận cấp trên’ có 100% xã, thị trấn và Khu dân cư triển khai thực hiện có chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc, 1 mô hình mới (có địa chỉ cụ thể) góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu đạt tỷ lệ "Gia đình văn hoá" hằng năm 85% trở lên; tỉ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hoá 80% trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ 2019-2024, mỗi xã, thị trấn phát động xây dựng mới ít nhất 2 Tộc văn hóa và toàn huyện có trên 80% số Tộc họ đã phát động được công nhận Tộc văn hóa; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm. 

Đồng thời, phấn đấu vận động “Quỹ vì người nghèo” toàn huyện hằng năm đạt từ 1,5 tỷ đồng trở lên, trong đó 100% xã, thị trấn vận động “Quỹ vì người nghèo” đạt 100% trở lên so với chỉ tiêu giao. Hằng năm, mỗi xã, thị trấn nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 2 hộ nghèo thoát nghèo; toàn huyện trao phương tiện sinh kế cho 50 hộ nghèo; có 100% xã, thị trấn và Khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, phấn đấu xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận huyện và cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn và 100% đạt chuẩn về trình độ theo qui định; 100% Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; 85% Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động từ khá trở lên; không có đơn vị yếu trong nhiệm kỳ 2019-2024...

LC

Lượt xem:  138

Tin đã đưa
Xem theo ngày :