Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công
Thứ hai, ngày 24/06/2019 | 10:48 AM (GMT +7)
Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3463/UBND-KTTH chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm, đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 27/4/2017) và các văn bản liên quan. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy và các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền./.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  339

Tin đã đưa
Xem theo ngày :