Ban hành quy chế phối hợp trong QLNN đối với THT, HTX, Qũy tín dụng nhân dân
Thứ 5, ngày 27/06/2019 | 09:31 AM (GMT +7)
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND ban hành tại Quyết định số 2047 /QĐ-UBND.

Quy chế phối hợp được ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi chung là Hợp tác xã) và Tổ hợp tác sau đăng ký thành lập và hoạt động theo hướng đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác; phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Tổ Hợp tác.

Đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động và phát triển đảm bảo quy định pháp luật; đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho xã viên và nhân dân.

Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế nêu rõ, công tác phối hợp phải được phân định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn tương ứng. Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời; việc yêu cầu cung cấp thông tin phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan. Mỗi nội dung phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Các nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các văn bản pháp luật có liên quan. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp, chính sách hỗ trợ Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia vào các Chương trình mục tiêu, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện theo dõi công tác Hợp tác xã, cán bộ quản lý và thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, ngành. Định kỳ thực hiện trao đổi thông tin, theo dõi, phân tích, tổng kết báo cáo tình hình phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Quy chế này cũng quy định cụ thể trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam, UBND cấp huyện trong công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  447

Tin đã đưa
Xem theo ngày :