Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Thứ hai, ngày 08/07/2019 | 07:59 AM (GMT +7)
Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3914/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Xây dựng đường giao thông nông thôn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã và các đơn vị được giao vốn (vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình trong năm 2019 tập trung xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho công trình, dự án đúng thời hạn quy định; Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và các Phòng, ban liên quan cử cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2019; hướng dẫn các xã thực hiện quyết toán công trình đã hoàn thành và thanh toán các nguồn vốn được giao; Định kỳ trước ngày 10 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ giải ngân và đề xuất xử lý các tồn tại cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn NSTW (vốn sự nghiệp, vốn đầu tư) gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu tại Khoản 4, Công văn số 4510/BNN-VPĐP ngày 27/6/2019.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi ý kiến trả lời của Thường trực HĐND tỉnh về Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 3651/UBND-KTTH ngày 26/6/2019 để tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi ý kiến của HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2018 bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành (là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh): theo dõi, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa bàn được phân công phụ trách để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2019; tổng hợp, đề xuất xử lý các vướng mắc (nếu có) báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối) để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019./.

Thùy Dung

Lượt xem:  456

Tin đã đưa
Xem theo ngày :