Thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, ngày 08/07/2019 | 09:17 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan và sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Quỹ; nơi làm việc của Quỹ đóng tại trụ sở cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quỹ có chức năng tổ chức thực hiện công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ do Trưởng Ban Quản lý Quỹ quyết định ban hành theo quy định hiện hành.

Ban Quản lý Quỹ gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban Quản lý Quỹ; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Ban Thường trực; các Sở, ngành liên quan cử đại diện lãnh đạo tham gia làm thành viên. Giúp việc cho Ban Quản lý Quỹ có Văn phòng Ban Quản lý Quỹ do Trưởng Ban Quản lý Quỹ quyết định thành lập gồm một số công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

Ban Quản lý Quỹ, Văn phòng Ban Quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ (nếu có) cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ theo quy định hiện hành. Trưởng Ban Quản lý Quỹ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ; điều chỉnh hoạt động của Quỹ khi Trung ương có các quy định điều chỉnh liên quan.

Thúy Hằng

Lượt xem:  581

Tin đã đưa
Xem theo ngày :