Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công được giao
Thứ 6, ngày 12/07/2019 | 02:55 PM (GMT +7)
Để tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn theo quy định, ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành công văn số 4073/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh triển khai thực hiện các nội dung.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu xác chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gởi Kho bạc nhà nước các cấp, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí theo các thời hạn, nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019, Công văn số 3461/UBND-KTTH ngày 18/6/2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện và thanh toán vốn các dự án để xác định rõ các nguyên nhân, vướng mắc trong thanh toán vốn, kịp thời xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh, đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng, triển khai thi công để gửi hồ sơ cho cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện giải ngân kế hoạch vốn.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019, kế hoạch vốn 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải giải trình rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của từng dự án gởi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, quản lý vốn đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư của ngành, địa phương phải đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, tập trung ưu tiên bố trí thanh toán nợ động xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, ưu tiên đề xuất cấp thẩm quyền bố trí vốn các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm và các dự án có khả năng giải ngân tốt. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực nghiêm các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kiế dự toán xây dựng công trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; rà soát, tham mưu giao chi tiết các nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 còn lại theo quy định; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch vốn năm 2020 và những năm tiếp theo đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Rà soát, tổng hợp, sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, chỉ đạo thực hiện điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng thực hiện được cho các dự án hoàn thành, có khả năng thực hiện nhưng thiếu vốn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp trong công tác giải ngân vốn đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  430

Tin đã đưa
Xem theo ngày :