6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 25%
Thứ 3, ngày 16/07/2019 | 08:36 AM (GMT +7)
Theo báo cáo từ UBND tỉnh, bước vào năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các nội dung như: quản lý vốn đầu tư; xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế dự toán và quyết toán dự án hoàn thành; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn; thúc đẩy giải ngân; công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức các đợt đối thoại với nhân dân để tháo gỡ những vướng mắc;…

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt mức thấp, với tỷ lệ 25%. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trung ương giao là 4.786 tỷ đồng, dự toán HĐND tỉnh giao là 7.516 tỷ đồng, tăng so với Trung ương giao chủ yếu từ nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách phát sinh. Tính đến ngày 30/6/2019 kế hoạch vốn đã phân bổ 6.505 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 giải ngân đến 02/7/2019 đạt 25 % so với kế hoạch vốn đã phân bổ.

Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp do công tác triển khai nhiệm vụ (lập hồ sơ dự án, đấu thầu, điều chỉnh, thi công,...) của các chủ đầu tư còn chậm so với yêu cầu; nguồn vốn NSTW năm 2018 chuyển sang năm 2019 phân bổ còn thấp (10/105 tỷ đồng);   Các dự án khởi công mới chủ yếu là vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và một số dự án liên quan đến đất rừng. Đối với các dự án chuyển tiếp, một phần do nhà thầu ưu tiên tập trung xử lý trước phần khối lượng và kế hoạch vốn năm 2018 chuyển sang rất lớn, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2019.

Bên cạnh đó, đối với vốn nước ngoài: Kế hoạch vốn 2019 lớn, các quy trình thủ tục đầu tư liên quan gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt thủ tục liên quan đến nhà tài trợ nước ngoài và quy trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công.

Đối với vốn các chương trình MTQG: một số nội dung chưa được Bộ, ngành trung ương hướng dẫn cụ thể nên không có cơ sở thực hiện và nguồn vốn Chương trình giao trễ. Bên cạnh đó, đề án giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 của 03 huyện Đông Giang, Nam Giang và Bắc Trà My chậm phê duyệt cũng ảnh hưởng đến tiến độ giao vốn. Một số địa phương thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới còn chậm trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, giao vốn cho xã, thẩm định dự án. Ngoài ra, do sáp nhập thôn nên cần phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, dẫn đến mất nhiều thời gian.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Các ngành và địa phương chủ động rà soát các thủ tục dự án thuộc chuyên ngành quản lý và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ. Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, giải ngân thấp sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2019. HĐND đã thống nhất chủ trương bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2019 được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 30/9/2019; đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục để thực hiện.

Bắt đầu từ tháng 6/2019, UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch vốn 2019 theo nguyên tắc và mốc thời gian quy định tại Công văn 2264/UBND-KTTH ngày 25/4/2019, không xem xét, bố trí lại phần vốn đã cắt giảm đối với các chủ đầu tư không chủ động có báo cáo giải trình các dự án giải ngân không đạt yêu cầu, thuộc đối tượng cắt giảm vốn.

Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu; tranh thủ thời tiết thuận lợi mùa khô triển khai các hạng mục xây lắp; khẩn trương thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu. Ưu tiên lập thủ tục thanh toán vốn đầu tư năm 2018 kéo dài sang năm 2019. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng phải thu hồi vốn đầu tư đã bố trí.

Yêu cầu các Sở, ngành, chủ đầu tư, địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014; đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; không để tình trạng phát sinh nợ ngoài khả năng cân đối từ ngân sách tỉnh; kiểm soát và thẩm định chặt chẽ cơ cấu nguồn vốn, tổng mức đầu tư từng dự án;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xác định rõ và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thúy Hằng

Lượt xem:  168

Tin đã đưa
Xem theo ngày :