LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan kiểm toán, thanh tra nhà nước
Thứ 4, ngày 17/07/2019 | 10:39 AM (GMT +7)
Vừa qua tại thủ đô Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua, gồm: Luật Quản lý thuế ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đầu tư công; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Phòng chống tác hại rượu, bia; Luật Thi hành án hình sự.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo đó, Luật Quản lý thuế gồm 17 chương, 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.  Điểm nỗi bật của Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần này, quy định rõ:Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước(Điều 21) làthực hiện kiểm toán hoạt động đối với cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 Đối với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT được quy định cụ thể:Trường hợp Kiểm toán nhà nước trực tiếp kiểm toán NNT theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ nộp NSNN thì Kiểm toán nhà nước phải gửi biên bản hoặc báo cáo kiểm toán cho NNT và NNT có trách nhiệm thực hiện kiến nghị theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

Trường hợp NNT không đồng ý với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì NNT có quyền khiếu nại kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; Trường hợp Kiểm toán nhà nước không trực tiếp kiểm toán đối với NNT mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế của NNT thì Kiểm toán nhà nước gửi bản trích sao có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế cho NNT để thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

Trường hợp NNT không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì NNT có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, Kiểm toán nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của NNT, Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của NNT và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Luật cũng quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước (Điều 22). Đối với kết luận của Thanh tra nhà nước liên quan đến nghĩa vụ thuế phải nộp của NNT được quy định như sau: Trường hợp Thanh tra nhà nước trực tiếp thanh tra NNT theo quy định của Luật Thanh tra có nội dung kết luận về nghĩa vụ nộp NSNN thì Thanh tra nhà nước phải gửi biên bản hoặc kết luận cho NNT và NNT có trách nhiệm thực hiện kết luận của Thanh tra. 

Trường hợp NNT không đồng ý với kết luận của Thanh tra nhà nước thì NNT có quyền khiếu nại kết luận của Thanh tra nhà nước;Trường hợp Thanh tra nhà nước không trực tiếp thanh tra đối với NNT mà thực hiện thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thì Thanh tra nhà nước gửi bản trích sao có kết luận liên quan đến nghĩa vụ thuế cho NNT để thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra nhà nước. 

Trường hợp NNT không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì NNT có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của NNT, Thanh tra nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của NNT và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Trần Quang Chiểu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Đây là, những điểm mới khác biệt so với Luật Quản lý thuế hiện hành khi quyền của NNT đã được đề cao, đảm bảo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013, trong đó, NNT có quyền yêu cầu các cơ quan quản lý thuế, cơ quan Kiểm toán và cơ quan Thanh tra nhà nước phải có trách nhiệm giải trình, giải thích cơ sở về số thuế phải nộp cũng mọi vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NNT phải được thông báo cho NNT biết./.

Văn Dũng

Lượt xem:  191

Tin đã đưa
Xem theo ngày :