Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực
Thứ 3, ngày 06/08/2019 | 02:51 PM (GMT +7)
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong Quý II năm 2019 tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực.

Công dân giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công.

Nổi bật là: các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hầu hết đều được thủ trưởng các Sở, ngành trực tiếp phụ trách nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát kế hoạch của UBND tỉnh giao, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Việc tham mưu công bố thủ tục hành chính được triển khai kịp thời và có chất lượng. Các Sở, ngành đã tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã đối với ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời, thực hiện đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định. Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; đảm bảo áp dụng tối đa nguyên tắc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được nâng cao.

Trong quá trình thực hiện, công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, cụ thể: Việc bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo kinh nghiệm và năng lực; bên cạnh đó, do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Hiện nay, các thủ tục hành chính đã có sự thay đổi, bổ sung cần thống kê, công bố lại nhưng các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành quyết định công bố hoặc đã ban hành nhưng không gửi và đăng tải đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; một số thủ tục hành chính được Bộ, ngành Trung ương triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhưng không có hướng dẫn thống nhất cách thức thực hiện, gây khó khăn, lúng túng cho địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai.

Việc phát hiện các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính để chủ động xây dựng Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính hằng năm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện còn chậm, chất lượng đạt được chưa cao. Chưa huy động được đông đảo sự tham gia của người dân vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong việc góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và thựchiện quy định hành chính chưa được phát huy cao.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 đạt kết quả tốt, trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ như theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch công tác, Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức giao ban định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Tiếp tục củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;….

Thùy Dung

Lượt xem:  592

Tin đã đưa