Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước
Thứ 5, ngày 05/12/2019 | 08:29 AM (GMT +7)
Ngày 6/8, UBND tỉnh có công văn 4571 /UBND-KTTH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Ảnh minh họa.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện giao dịch qua DVCTT trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đạt kết quả theo lộ trình triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước; phấn đấu đến ngày 31/12/2019, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với Văn phòng KBNN Quảng Nam, các KBNN: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đến 31/12/2020, tất cả đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với các đơn vị KBNN còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định tại các văn bản: Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Kế hoạch số 6220/KH-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019 và các văn bản liên quan.

- Nghiên cứu các văn bản liên quan đến triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hoạt động Kho bạc nhà nước  đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kho bạc nhà nước tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_kbnn; rà soát, kiểm tra các điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước như: Thiết bị máy tính kết nối internet, tốc độ đường truyền, máy scan, chứng thư số, địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN... đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam và cơ quan Kho bạc Nhà nước cấp huyện để triển khai các nội dung quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đúng thời gian và lộ trình thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông: là cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu đề nghị cấp chứng thư số của các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạc động tài chính để báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền theo quy định; theo dõi tiến độ, tình hình triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị; báo cáo đánh giá công tác thực hiện gắn với công tác cải cách hành chính hằng năm của các đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ với Kho bạc nhà nước đảm bảo đúng thời gian, lộ trình; tăng cường công tác phối hợp với KBNN cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Kho bạc nhà nước Quảng Nam: tăng cường công tác tuyên tuyền,  chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách biết và tham gia dịch vụ công trực tuyến; có kế hoạch hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đăng ký, sử dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo hạ tầng thông suốt, thanh toán kịp thời, an toàn; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các đơn vị sử dụng ngân sách có quan hệ giao dịch với KBNN

- Thủ trưởng, kế toán trưởng và những người được ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách làm thủ tục đăng ký chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN;

- Đảm bảo điều kiện hạ tầng cần thiết để tham gia dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc nhà nước;

- Có thông báo tham gia sử dụng hệ thống DVCTT với KBNN qua trang thông tin tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Kho bạc nhà nước Quảng Nam để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Thùy Dung

Lượt xem:  483

Tin đã đưa