Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Thứ 3, ngày 03/12/2019 | 02:53 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3867 /QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Theo đó, Hội đồng thẩm định có 17 ủy viên. Ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Chủ tịch Hội đồng;  Ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng; . Ủy viên Thường trực được giao cho ông Phạm Bê, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đất đai tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và hình thức hoạt động của Hội đồng thẩm định gồm: Thẩm định hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo thẩm quyền, đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch thẩm định, phân công Uỷ viên và thông báo kết quả thẩm định cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND cùng cấp và gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trình phê duyệt.

Các Uỷ viên của Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố và góp ý bằng văn bản gửi Uỷ viên thường trực để tổng hợp hoặc góp ý trực tiếp tại cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng triệu tập, trường hợp cần thiết tham gia kiểm tra thực tế nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Kinh phí tổ chức thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành.

Thúy Hằng

Lượt xem:  346

Tin đã đưa
Xem theo ngày :