Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện Núi Thành
Thứ 6, ngày 13/03/2020 | 10:25 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, năm 2020 Núi Thành phấn đấu đạt các chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể như: tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn dưới 1,48% (giảm 0,37 % so với năm 2019), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,8% (giảm 0,12% so với năm 2019).

Để đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện kế hoạch giảm nghèo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững.

Để công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, cần có sự liên kết giữa chính quyền với các nhà tuyển dụng, thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện để người dân biết, hỗ trợ lao động nghèo học nghề, lồng ghép với các lớp dạy nghề nông thôn để tuyên truyền về lĩnh vực đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình đăng ký thoát nghèo phải được cấp đủ thẻ BHYT, tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo theo quy định.

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối với hộ nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép trong các cuộc hội họp, tập huấn... tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác giảm nghèo, việc làm; tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách khuyến khích thoát nghèo theo nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tăng cường và huy động tối đa các nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để thực hiện lồng ghép, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, để công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đạt được kết quả tốt, công tác giảm nghèo cần được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp hộ nghèo cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

TD

Lượt xem:  838

Tin đã đưa
Xem theo ngày :