Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 20/03/2020 | 09:41 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ nội dung được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh), hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 496/BNV- CTTN ngày 04/02/2020 để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, chú ý các nội dung:

Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ) đảm bảo hoàn thành trong quý III/2020. Tổ chức tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ) đảm bảo hoàn thành trước tháng 10/2020.

Đồng thời, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 05/12/2020 theo yêu cầu tại Công văn nêu trên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh) và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 496/BNV- CTTN ngày 04/02/2020 để chủ trì tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/11/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

TD

Lượt xem:  321

Tin đã đưa
Xem theo ngày :