Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm lên tới 30 tỷ/dự án
Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 07:52 AM (GMT +7)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Bộ này đề xuất hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm lên tới 30 tỷ/dự án.

Đối tượng hỗ trợ gồm các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp).

Điều kiện hỗ trợ là liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã có số lượng thành viên lớn, địa bàn hoạt động rộng, chiếm ít nhất 50% tổng số hộ hoạt động kinh tế nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cùng sản xuất một loại hàng hóa chung trên địa bàn. Ưu tiên những tổ chức kinh tế tập thể có tỷ lệ thành viên tham gia cao hơn; ở vùng khó khăn, miền núi, hải đảo.

Nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ kinh phí cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng kết cấu hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên, bao gồm: Nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến; hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp…

Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% ở vùng đặc biệt khó khăn; 80% đối với các vùng khác; phần kinh phí còn lại được huy động từ những nguồn đóng góp hợp pháp khác. Mức hỗ trợ tối đa 30 tỷ/dự án quy mô cấp tỉnh, liên tỉnh, tối đa 05 tỷ/dự án quy mô cấp xã, huyện.

Thúy Hằng

Lượt xem:  166

Tin đã đưa