Núi Thành: Triển khai Chương trình phát triển thanh niên năm 2020
Thứ hai, ngày 20/04/2020 | 09:24 AM (GMT +7)
Nhằm từng bước nâng cao nhận thức và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đảm bảo việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên đạt hiệu quả cao, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh trong giai đoạn 2018 – 2020, UBND huyện Núi Thành xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên huyện Núi Thành năm 2020.

Theo Kế hoạch, nội dung cần thực hiện bao gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng đối với quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Giáo dục thanh niên có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Nâng cao trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ-khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội. Giáo dục đào tạo nghề và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Từng bước nâng cao sức khoẻ, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

Các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch của đơn đơn vị mình và báo cáo kết quản về UBND huyện; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

TH

Lượt xem:  872

Tin đã đưa
Xem theo ngày :