Đề xuất định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021
Thứ hai, ngày 27/04/2020 | 08:23 AM (GMT +7)
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021.

Dự thảo nêu rõ về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, phân bổ dự toán chi quản lý hành chính theo tiêu chí: Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao theo phương pháp lũy thoái (định mức giảm dần đối với số biên chế được giao).

Cụ thể, định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế như sau:

Đơn vị: triệu đồng/biên chế/năm

Các Bộ, cơ quan trung ương

Định mức phân bổ

1. Khối các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ

70

2. Khối các Bộ, cơ quan trung ương khác (định mức lũy thoái theo từng bậc biên chế)

 

- Từ 100 biên chế trở xuống

69

- Từ biên chế thứ 101 đến 500

63

- Từ biên chế thứ 501 đến 1.000

58

- Từ biên chế thứ 1.001 trở lên

55

Đối với phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, yêu cầu giảm dần số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong từng lĩnh vực sự nghiệp. 

Về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 - 18 tuổi như sau:

Đơn vị: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức phân bổ

Vùng ĐBKK

6.065.300

Vùng khó khăn

4.245.700

Đô thị

2.577.700

Vùng còn lại

3.032.600

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cụ thể về tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế; tiêu chí, định mức phân bổ chi quản lý hành chính; tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin…

TH

Lượt xem:  167

Tin đã đưa