Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
Thứ 3, ngày 28/04/2020 | 03:52 PM (GMT +7)
Thực hiện Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch Báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, căn cứ vào thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo chí tập trung tuyên truyền thành 03 đợt, với nội dung sau:

Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương: Lịch sử vẻ vang, thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội của Đảng; Công bố các dự thảo Văn kiện Đại hội của Đảng; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước…

Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Trong đó, trước Đại hội tập trung tuyên truyền các dự thảo Văn kiện Đại hội; việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện; Công tác chuẩn bị tôt chức Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng...Các điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội:  Chủ đề và phâm châm, chỉ đạo, ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Đại hội…

Sau thời điểm Đại hội: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; thông báo nhanh kết quả, nghị quyết Đại hội; dư luận tích cực, niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh về kết quả của Đại hội.

Đợt 3: Tuyên tuyền từ sau Đại hội đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tiếp tục tuyên tuyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; các dự thảo văn kiện trình Đại hội; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới…

File đính kèm: Kế hoạch Báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TH

Lượt xem:  253

Tin đã đưa