Thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/06/2020 | 10:29 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo số 209/TB-UBND ngày 8/6/2020 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại Hội nghị trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo nêu rõ: Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 42/NQ-CP) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg); ý kiến của các thành viên dự Hội nghị tại các điểm cầu, đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, các Sở, ngành liên quan đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; cấp kinh phí cho các địa phương chi trả cho người dân và quy định mức phí dịch vụ chi trả cho cơ quan Bưu điện. Các Tổ Công tác của tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Ủy ban 2 Mặt trận TQVN tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp theo dõi, giám sát từ khâu lập danh sách đến xét duyệt, chi trả tiền hỗ trợ cho người dân... Đến nay, trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chi trả tiền đối với các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg được kịp thời, theo đúng tiến độ đã đề ra; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương cấp bù số tiền chênh lệch cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chi trả chế độ, nhưng qua rà soát, thẩm định đủ điều kiện hưởng các chính sách còn lại quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo nguyên tắc: Một người thuộc diện được hỗ trợ từ hai chính sách trở lên được nhận một chế độ cao nhất. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương tập trung triển khai các công việc trọng tâm sau: Các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Đồng thời, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, lập danh sách; hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục; thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/QĐ-TTg đối với các nhóm đối tượng còn lại (hỗ trợ của tháng 4/2020) để hoàn thành kịp thời công tác chi trả trước ngày 25/6/2020. Các Tổ Công tác của tỉnh tiếp tục theo dõi, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương; nhất là đối với các địa phương hiện nay có mức hoàn thành công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới mức bình quân chung của toàn tỉnh.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định có liên quan kịp thời ban hành chậm nhất trong ngày 08/6/2020 Bộ Câu hỏi - Giải đáp các tình huống thực tế để hướng dẫn các địa phương giải quyết một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp huyện tiếp tục quan tâm tăng cường giám sát quá trình lập danh sách, phê duyệt, chi trả chính sách cho các đối tượng thụ hưởng và các nội dung liên quan khác quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

File đính kèm: Thông báo 209/TB-UBND

Thùy Dung

Lượt xem:  295

Tin đã đưa
Xem theo ngày :