Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/06/2020 | 01:45 PM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020; ngày 11/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3181/UBND-KGVX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung như sau:

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án...; tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ưu tiên bố trí ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập ...) theo đúng quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu; đồng thời, chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại khoản 1, Điều 10 của Thông tư này.

Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo nguyên tắc: Thực hiện thật tốt Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do dịch Covid-19 năm học 2019-2020; Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 để tính toán, thông báo công khai minh bạch và thoả thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

- Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông: trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, tuy việc dạy học trực tuyến đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhưng triển khai không đồng đều giữa các trường, giữa các địa phương với nhau và thời gian triển khai ngắn nên không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí và rút kinh phí cấp bù học phí tương ứng với số tháng thực học tại trường. Đối với giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp: trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh thì chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định khác có liên quan để khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, viện trợ, hỗ trợ giáo dục và đào tạo.

- Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh, quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời, có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào mức trần học phí năm học 2020-2021 theo quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấkmp học thuộc thành thị, nông thôn, miền núi, các ngành đào tạo trong năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020./.

TD

Lượt xem:  329

Tin đã đưa
Xem theo ngày :