Ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/06/2020 | 02:20 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1556 /QĐ-UBND về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Việc thực hiện Quy chế nhằm đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch trong việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Chủ động trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, phù hợp với thực tế.

Đồng thời, là cơ sở để Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan trong việc sử dụng nguồn thu và thanh quyết toán khoản chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Khuyến khích, động viên cán bộ công chức (CBCC) tham gia công tác thẩm tra, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định; đồng thời, tăng thu nhập và gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm tra, phê duyệt và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Nguồn thu chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án Nguồn thu chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

Về nguyên tắc quản lý: Nguồn thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không phải thực hiện trích nguồn cải cách tiền lương; không hạch toán chung và không quyết toán chung với nguồn kinh phí quản lý hành chính hàng năm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh để theo dõi và hạch toán riêng nguồn kinh phí này.

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán nếu chưa sử dụng hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Nội dung chi Thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính và được quy định cụ thể như sau: a) Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán. b) Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn. c) Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán. d) Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán như: chi cho công tác học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn về công tác thẩm tra quyết, phê duyệt quyết toán, công tác quản lý vốn đầu tư; chi phí làm thêm giờ; chi cho công tác phối hợp của các phòng, Ban trong Sở,...

Mức chi được quy định cụ thể như sau: a) Trích 20% trên số thực thu từ chi phí thẩm tra đối với các công trình do UBND tỉnh phê duyệt, hằng quý chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh để chi hỗ trợ đối với các CBCC chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện công tác thẩm tra trình, ký phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và Văn phòng UBND tỉnh quy định mức chi cụ thể cho từng cá nhân. b) Sau khi thực hiện trích chi phí hỗ trợ trực tiếp công tác phê duyệt dự án hoàn thành cho Văn phòng UBND tỉnh, số còn lại Sở Tài chính tiếp tục thực hiện chi trả theo các nội dung quy định tại khoản 5 nêu trên theo nguyên tắc: Đối với 3 những nội dung chi có định mức nhà nước ban hành thì thực hiện theo quy định, đối với những nội dung chưa có quy định thì giao Giám đốc Sở Tài chính quy định mức chi cụ thể để làm căn cứ cho việc chi trả và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định.

Thanh, quyết toán được thực hiện theo điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 01/4/2020.

File đính kèm: Quyết định số 1556 /QĐ-UBND

TH

Lượt xem:  570

Tin đã đưa
Xem theo ngày :