Chỉ thị của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Thứ 5, ngày 30/06/2011 | 08:28 AM (GMT +7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị số 21/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị yêu cầu tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2011 trên cơ sở đánh giá đầy đủ việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt là Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh quy định một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ vào kết quả thực hiện và triển vọng phát triển để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 phù hợp nguồn lực và khả năng thực hiện của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng dự toán năm 2011 và mục tiêu dự toán ngân sách trong kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Chỉ thị nêu rõ, trước ngày 10/7/2010, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kế hoạch và dự toán năm 2011 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình xin ý kiến UBND tỉnh. Trước ngày 15/7/2010: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2011 báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/7/2010.


Hoàng Dũng (Theo QRT)

Lượt xem:  2,036

Tin đã đưa