Cơ sở trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội tại Đà Nẵng: Nơi tạo nguồn nhân lực chất lượng